Szukaj

Regulamin sklepu

1. Przedmiot Regulacji

1.1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania oraz korzystania ze sklepu internetowego o adresie sklep.gryszczeniowka.pl .
1.2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej sklep.gryszczeniowka.pl oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla Osób, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Osoba. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem: sklep.gryszczeniowka.pl/regulamin.
1.3. Przetwórnia Owocowo-Warzywna Monika Kurzawa-Gryszczenia; Bogdanowo 79 I 64-600 Oborniki Wlkp, NIP: 787-177-09-05, REGON: 301412422 jest właścicielem Serwisu i przysługują mu do Serwisu wszelkie prawa autorskie, a jego elementy takie jak oprogramowanie Serwisu, elementy graficzne, w tym materiały ilustracyjne, zdjęciowe, kompozycje lub układ strony, bazy danych, znaki towarowe są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 666 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Jakiekolwiek wykorzystanie powyższych materiałów wymaga uprzedniej zgody Przetwórni Gryszczeniówka wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Definicje

2.1. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:
2.1.1. Serwis – platforma e-commerce, w ramach której działa sklep internetowy sklep.gryszczeniowka.pl;
2.1.2. Towar – dobro znajdujące się w ofercie Serwisu przeznaczone do sprzedaży w ramach sklepu internetowego;
2.1.3. Osoba – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
2.1.4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca w jakimkolwiek celu z Serwisu;
2.1.5. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 k.c., a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia poprzez formularz zamówienia zamieszczony w Serwisie;
2.1.6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
2.1.7. Przetwórnia Gryszczeniówka – właściciel Serwisu, o którym mowa w §1.3 Regulaminu;
2.1.8. Awaria Techniczna – sytuacja, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, w szczególności zaś nie mogli się zalogować lub złożyć zamówienia;
2.1.9. Regulamin – regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, w tym zasady sprzedaży w ramach sklepu internetowego przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie świadczenia których niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.);
2.1.10. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec; pojęcie Siły Wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.

3. Zasady świadczenia usług

3.1. Przetwórnia Gryszczeniówka świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
3.1.1. umożliwienie Klientom składania zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Serwisu i zawierania umów sprzedaży na odległość,
3.1.2. udostępnienie Klientom funkcji w Serwisie umożliwiających uzyskanie dostępu do konta oraz dodatkowych informacji dotyczących działalności Serwisu.
3.2. Przetwórnia Gryszczeniówka prowadzi także działalność tradycyjną w sklepie prowadzonym w [Wargowie] pod adresem [Wargowo II nr 87, 64-605 Wargowo].
3.3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w Regulaminie.
3.4. Przetwórnia Gryszczeniówka dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli
3.5. Informacje o Towarach podane w Serwisie, zawierające elementy istotne do zawarcia umowy, takie jak cena, opis, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. Umowa pomiędzy Przetwórnia Gryszczeniówka a Klientem zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Przetwórnia Gryszczeniówka przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Rejestracja. Zasady składania zamówień

4.1. Rejestracja w Serwisie jest opcjonalna oraz – jeżeli tak opcja jest dostępna – następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
4.2. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma własny login i hasło. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania poufności hasła.
4.3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji w Serwisie lub wypełnieniu formularza zamówienia bez rejestracji.
4.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4.5. Zamówienia Towarów składane są dwuetapowo. Po złożeniu zamówienia do Klienta, na podany w formularzu adres e-mail, przesyłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia oraz dane do dokonania płatności, o ile płatność już nie została dokonana.
4.6. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto, tj. zawierającymi podatek VAT, wyrażonymi w złotych polskich (PLN), przy czym cena Towarów nie obejmuje kosztów dostawy. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Przetwórnia Gryszczeniówka. Przetwórnia Gryszczeniówka zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych Towarów bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą potwierdzonych zamówień będących w trakcie realizacji. Jeżeli cena podana przez Przetwórnia Gryszczeniówka jest błędna, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Przetwórnia Gryszczeniówka przed potwierdzeniem zamówienia.
4.7. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów mogą obejmować w szczególności zdjęcia, szczegółowe opisy Towarów z podaniem ich właściwości lub specyfiki, dane techniczne lub użytkowe, cenę oraz dostępność lub stany magazynowe, a także informacje o rabatach i promocjach.
4.8. Koszty i formy wysyłki (w tym koszty opakowania) zamówionego Towaru, koszty i formę ubezpieczenia zostaną Klientowi każdorazowo przedstawione przed złożeniem zamówienia. Klient składając zamówienie zobowiązany jest wybrać jedną z dostępnych form dostawy Towaru, akceptując jednocześnie związane z tym koszty, jeżeli takie występują. W przypadku Towarów o dużych gabarytach oraz zamówień specjalnych Przetwórnia Gryszczeniówka zawiadomi Klienta o kosztach i czasie wysyłki indywidualnie, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od firmy kurierskiej.
4.9. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych na formularzu zamówienia. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia przez Przetwórnia Gryszczeniówka.
4.10. Jeżeli promocją objęta jest ograniczona liczba Towarów, Przetwórnia Gryszczeniówka informuje Klienta o wyczerpaniu asortymentu objętego promocją. Po otrzymaniu informacji o wyczerpaniu asortymentu objętego promocją, Klient może potwierdzić swoje zamówienie bez promocji lub je anulować. Jeżeli Klient nie zrobi tego w ciągu 3 dni zamówienie poczytuje się za anulowane automatycznie.
4.11. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że Towar jest dostępny w chwili weryfikacji zamówienia. W razie chwilowego braku dostępności Towaru, Przetwórnia Gryszczeniówka może zaoferować Klientowi inny sposób lub inne warunki realizacji zamówienia. Przyjęcie przez Klienta oferty Przetwórnia Gryszczeniówka jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia.
4.12. Potwierdzenie zamówienia przez Przetwórnia Gryszczeniówka jest wiążące dla obu stron zawartej w ten sposób umowy sprzedaży Towaru i oznacza, że Przetwórnia Gryszczeniówka jest w stanie zrealizować zamówienie.
4.13. Wszelkie zawiadomienia od Przetwórnia Gryszczeniówka skierowane do Klienta będą dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w zamówieniu.
4.14. Przetwórnia Gryszczeniówka zapewni bezpieczeństwo danych oraz komunikatów przesyłanych w związku ze złożeniem zamówienia i komunikacją związana z zamówieniem realizowaną za pośrednictwem Serwisu i w tym celu podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
4.15. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Przetwórnia Gryszczeniówka o każdym przypadku naruszenia swoich praw, jak i o przypadkach naruszania zasad określonych w Regulaminie, celem przedsięwzięcia koniecznych środków zapobiegających i chroniących przed dalszymi naruszeniami.
4.16. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Przetwórnia Gryszczeniówka, w tym o nowościach, promocjach oraz aktualnościach.

5. Realizacja zamówienia

5.1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez Przetwórnia Gryszczeniówka oraz po dokonaniu płatności w przypadku wyboru  przez Klienta płatności realizowanych w formie przedpłaty.
5.2. Klient będzie informowany przez Przetwórnia Gryszczeniówka o przebiegu realizacji zamówienia poprzez podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
5.3. Jeżeli dany Towar dostępny jest jedynie na zamówienie (brak w magazynie Przetwórnia Gryszczeniówka), wówczas Przetwórnia Gryszczeniówka zwróci się do producenta, importera lub dostawcy z zamówieniem oczekując jego realizacji. Z chwilą otrzymania zamówionego Towaru, który będzie zgodny z zamówieniem Klienta, Przetwórnia Gryszczeniówka niezwłocznie przekaże zamówienie do realizacji.
5.4. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia wynikającego z Siły Wyższej Przetwórnia Gryszczeniówka niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy.
5.5. Przy każdym Towarze podana jest dostępność Towaru oraz może być określony szacunkowy czasu dostawy, z uwzględnieniem wybranego sposobu płatności i transportu. Dostępność oraz czas realizacji zamówienia określony jest jedynie informacyjnie, w szczególności Przetwórnia Gryszczeniówka informuje, iż okres dostawy może ulec wydłużeniu w wyniku działań mających charakter Siły Wyższej. W razie opóźnienia w dostawie, Przetwórnia Gryszczeniówka na prośbę Klienta będzie interweniował wobec kuriera, dostawcy lub operatora pocztowego, oczekując rozwiązania problemu w sposób satysfakcjonujący Klienta.
5.6. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest tylko do odbiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwa jest po indywidualnym uzgodnieniu pomiędzy Przetwórnia Gryszczeniówka a Klientem.
5.7. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta.
5.8. Klient upoważniony jest do odmowy przyjęcia zamówionego Towaru, jeżeli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego albo gdy plomby lub taśmy zostały naruszone bądź zerwane. Celem wykonania powyższych uprawnień Klient powinien przed odebraniem przesyłki dokładnie ją obejrzeć, a w razie zauważenia uszkodzeń mechanicznych lub innych naruszeń powinien sporządzić z kurierem, dostawcą lub operatorem pocztowym protokół szkody oraz powiadomić Przetwórnia Gryszczeniówka.
5.9. Zamówienie będzie anulowane jeżeli Klient w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia lub po dostarczeniu Towaru nie dokona płatności.

6. Formy płatności

6.1. Klient za zamówiony Towar może zapłacić korzystając z następujących form płatności:
6.1.1. karta płatnicza Visa lub Mastercard za pośrednictwem systemu Przelewy24,
6.1.1.1.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
6.1.2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Przelewy24,
6.1.3. przedpłata w formie przelewu na rachunek bankowy,
6.1.4. odbiór osobisty – gotówka
6.1.5. płatność za pobraniem.
6.2. Przetwórnia Gryszczeniówka nie wysyła za pobraniem Towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie Klienta.
6.3. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności przelewem bankowym (pkt 6.1.3. powyżej), numer konta zostanie podany Klientowi każdorazowo po zaakceptowaniu zamówienia. W poleceniu przelewu Klient wpisuje swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
6.4. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności przy odbiorze za pobraniem, w koszty dostawy Towaru wlicza się koszt pobrania ceny Towaru przez kuriera. Forma płatności przy odbiorze za pobraniem nie dotyczy zamówień specjalnych.
6.5. Odbiór osobisty możliwy jest w Wargowo II nr 87, 64-605 Wargowo, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru Towaru z Przetwórnia Gryszczeniówka.
6.6. Bezpieczeństwo płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a i b zapewnia PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
6.7. Przetwórnia Gryszczeniówka zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej przez Klienta formy płatności, jednakże o takich sytuacjach będzie niezwłocznie informował, podając uzasadnienie zmiany.
6.8. Klient zobowiązuje się pokryć koszty płatności i dostawy Towaru.
6.9. Koszty dostawy i płatności doliczane są do wartości zamówienia.

7. Odstąpienia od umowy

7.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów, zawartej na odległość bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 poniżej, składając Przetwórnia Gryszczeniówka stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych:
7.1.1. od daty otrzymania (wydania) Towaru,
7.1.2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
7.2. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w pkt. 7.1 następuje przez złożenie oświadczenia Przetwórnia Gryszczeniówka, na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub adres siedziby.
7.3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępny jest do pobrania tutaj lub po wklejeniu w przeglądarkę adresu: https://www.dropbox.com/s/kbxc6t0i7nvvphe/gaj_odstapienie_formularz.docx?dl=0
7.4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar do Przetwórnia Gryszczeniówka lub przekazać go osobie upoważnionej przez Przetwórnia Gryszczeniówka do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7.5. Z zastrzeżeniem pkt. 7.6, Przetwórnia Gryszczeniówka dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów przesyłki Towaru do Konsumenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
7.6. Przetwórnia Gryszczeniówka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru  lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport; Towar powinien być zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami, wyposażeniem i dokumentami dołączonymi do Towaru na adres Przetwórnia Gryszczeniówka wskazany w potwierdzeniu zamówienia.
7.8. Koszt opakowania i odesłania Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
7.9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przetwórnia Gryszczeniówka, Przetwórnia Gryszczeniówka nie jest zobowiązane do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Dz.U. 2017 poz. 683 t.j. ze zm.):
7.10.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.10.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.10.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7.11. Klient może za zgodą Przetwórnia Gryszczeniówka wymienić zakupiony Towar na inny oferowany za pośrednictwem Serwisu. Do procedury wymiany odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące realizacji prawa odstąpienia od umowy.
7.12. W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 t.j. ze zm.).

8. Reklamacja. Gwarancja

8.1. Obowiązkiem Przetwórnia Gryszczeniówka jest dostarczenie Towaru pozbawionego wad. Z chwilą zauważenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Przetwórnia Gryszczeniówka. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
8.2. Konsumenci reklamacje mogą składać pisemnie na adres Przetwórnia Gryszczeniówka wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub na adres siedziby.
8.3. Roszczenia z tytułu gwarancji Klienci składają na adres gwaranta wskazany na karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.
8.4. Przetwórnia Gryszczeniówka nie przyjmuje przesyłek reklamowanego Towaru wysłanych za pobraniem.
8.5. Klient ponosi koszty wysyłki reklamowanego Towaru, chyba że Przetwórnia Gryszczeniówka uzna reklamację.
8.6. Przetwórnia Gryszczeniówka zastrzega sobie 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Klienta o sposobie jej załatwienia.
8.7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Przetwórnia Gryszczeniówka zobowiązuje się do naprawy lub wymiany Towaru na nowy w możliwie najkrótszym terminie oraz do niezwłocznego zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego Towaru.
8.8. Przetwórnia Gryszczeniówka dołoży wszelkich starań, aby przedstawiona w Serwisie informacja była przygotowana jak najbardziej rzetelnie. Ewentualne różnice w wyglądzie, w tym kolorystyce prezentowanego w Serwisie asortymentu, które wynikają z niewłaściwych personalnych ustawień komputera lub właściwości sprzętu Klienta, nie podlegają reklamacji.
8.9. Przetwórnia Gryszczeniówka nie udziela gwarancji na Towary. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub importera; w takim wypadku okres jak i warunki gwarancji zależą od poszczególnych producentów i produktów.
8.10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności

9.1.  Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
9.2.  Przetwórnia Gryszczeniówka, jako administrator danych osobowych oświadcza, że dane podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
9.3. Przetwórnia Gryszczeniówka oświadcza, że dokonywane transakcje elektroniczne są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

10. Opinie Klientów

10.1. Każdy Klient, który zamówił Towar jest upoważniony do wystawienia komentarza oraz oceny dokonanej transakcji.
10.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za komentarze oraz opinie, o których mowa w pkt. 10.1. umieszczone na stronie Serwisu. Przetwórnia Gryszczeniówka zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi naruszających prawo, w tym wypowiedzi naruszających dobra osobiste Osób lub zasady współżycia społecznego, zagrażające bezpieczeństwu systemu innych Użytkowników, a także treści niezgodne z rzeczywistością oraz treści reklamowe umieszczone bez zgody Przetwórnia Gryszczeniówka.
10.3. W przypadkach rażącego lub wielokrotnego naruszania postanowień ustępu poprzedzającego, Przetwórnia Gryszczeniówka może zablokować, a nawet usunąć konto Użytkownika.

11. Awarie techniczne

11.1. Przetwórnia Gryszczeniówka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia Awarii Technicznej Przetwórnia Gryszczeniówka dołoży wszelkich starań aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.
11.2. Przetwórnia Gryszczeniówka zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia Awarii Technicznej. Przetwórnia Gryszczeniówka zobowiązuje się aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.
11.3. Przetwórnia Gryszczeniówka nie ponosi odpowiedzialności  za Awarie Techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Użytkowników  albo ingerencją osób trzecich.
11.4. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej Przetwórnia Gryszczeniówka nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.

12. Reklamacja w zakresie działania Serwisu

12.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkowników w formie elektronicznej, na adres [sklep@gryszczeniowka.pl].
12.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
12.2.1. Nazwę/Imię i nazwisko Użytkownika
12.2.2. Adres siedziby/zamieszkania Użytkownika
12.2.3. Przedmiot reklamacji
12.2.4. Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
12.2.5. Oczekiwania Użytkownika wobec Przetwórnia Gryszczeniówka
12.3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Przetwórnia Gryszczeniówka w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Przetwórnia Gryszczeniówka zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

13. Postanowienia końcowe

13.1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz Przetwórnia Gryszczeniówka.
13.2. Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
13.3. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
13.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
13.5. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować w formie elektronicznej, na adres [sklep@gryszczeniowka.pl ].

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Przetwórnia Owocowo-Warzywna
Monika Kurzawa-Gryszczenia
Bogdanowo 79 I 64-600 Oborniki Wlkp, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.